Västerbottens Amatörgeologer.

Protokoll Årsmöte 2016

torsdagen den 10 mars 2016 kl 19.00 Lokalen V. Idrottsallén Umeå

§1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Torbjörn Jonsson

§2. Årsmötet förklarar årsmötet behörigen utlyst och konstaterar att beslutsmässighet föreligger.

§ 3.  Dagordningen fastställs av mötet.

§ 4. Till mötesordförande utses Anders Brundin och till mötessekreterare utses Ingegerd Wahlström.

§ 5 Till protokollsjusterare tillika röstränare för årsmötet utses Carl Erik Johansson och Rose-Marie Bendiksen.

§ 6. Ordföranden läser upp verksamhetsberättelsen vilken därefter läggs till handlingarna. Bilaga § 6. VB kommer att skickas ut till medlemmarna.
Ordföranden meddelar att NVB flyttat till centralt läge i stan och erbjuder oss att använda en del av deras skyltfönster för information om föreningen.

§7. Kassören Leif Alperud presenterar kassarapport och budget för det kommande verksamhetsåret vilka godkänns av mötet. Bilaga §7.

§8. Revisor Margita Sundell läser upp revisionsberättelsen som därefter läggs till handlingarna. Bilaga §8.

§9. Årsmötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10. Årsavgiften för 2016 blir oförändrat 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.

§11. Årsmötet beslutar om val av styrelse enligt § 7 i föreningens stadgar samt suppleanter i enlighet med valberedningens förslag:

Omval eller nyval:
Helene Rehnfors, vice ordförande, omval
Leif Alperud, kassör, omval
Jan Nilsson, ledamot och sekreterare, fyllnadsval 1 år
Lars Möller Jensen, ledamot, nyval
Anders Iacobeus, ledmot, nyval
Christina Ström, suppleant, omval

Kvar i styrelsen (andra året):
Torbjörn Jonsson, ordförande
Karin Holmberg, ledamot
Daniel Viström, suppleant

Följande väljs för föreningens ansvarsområden:

Lokalansvarig: Anders Iacobaeus.

Studieansvarig: Helene Rehnfors omval.

Ansvarig för förtäring vid årsmöte och Lucia: Karin Holmberg och Christina Ström, omval.

Redaktör för AC geologen: Torbjörn Jonsson.

Redaktionskommitté: Daniel Viström och Lars Möller Jensen omval..

§12. Torbjörn Jonsson övertar ordförandeklubban. Årsmötet beslutar om två revisorer samt suppleant i enlighet med valberedningens förslag:
        Revisorer: Margita Sundell, omval 1 år och Anders Brundin, nyval 1 år.
Till revisorsuppleant Lennart Widmark, nyval 1 år.

§13. Årsmötet beslutar om valberedning för 2017; Barbro Andersson, omvall och Anders Brundin, omval.

§14.  Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§15. Verksamheten för det kommande året: Sommarens långresa går till Västerbottens inland med en ev avstickare till Norge. Mer information och anmälan kommer.

Höstens program kommer att finnas med i nästa AC-Geologen, såväl utfärder som månadsprogram. Några förslag framförs av närvarande medlemmar. Fler förslag samt även tidningsartiklar behövs.
Den nya styrelsen kommer att jobba med detta.

Jan Nilsson informerar om månadsmötet 28 april på Sapmi på Gammlia. Bertil Marklund har skrivit en avhandling om skogssamer som han kommer att presentera. Start kl 17 med soppmiddag (60 kr). Kl 18 börjar föredraget (40 kr). Mer information och anmälan kommer.

§16. Ändring av stadgar gällande vad som händer med ev. tillgångar om föreningen    upplöses. Stadgeändring kan ske om två årsstämmor beslutar därom.
Stämman beslutar att vid en ev. upplösning av föreningen ska maskiner och samlingar
 samt ekonomiska tillgångar samlat tillfalla annan intresserad amatörgeologisk förening.

§17. Inga övriga frågor.

§18. Mötesordföranden förklarar årsmötet avslutat och i samband med det så tackas Karin och Inger för ett förträffligt gott fika.
Ingegerd Wahlström och Ingemar Lilienblad, avgående sekreterare och ledamot, avtackas med varsin blomma.

Mötesordförande  Anders Brundin

Mötessekreterare Ingegerd Wahlström 

Protokolljusterare Carl Erik Johansson samt Rose-Marie Bendiksen                                                                           

Här kan du ladda ner Protokollet 2013 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2011 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2010 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2009 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2008 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2007 som pdf-fil

Här kan du ladda ner Protokollet 2006 som pdf-fil


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2001- GeoNord