IMA - NYA DATA OCH NOMENKLATUR


Nya så väl som gamla IMA godkända mineral revideras ständigt. Med förbättrade mätinstrument och analysmetoder får man fram att tidigare analyser och kemiska formler inte varit helt korrekta.
Översättning av Emil Gregori med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.
Korrekturläst: Kerstin Åstrand.
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord
(Uppdaterades december 2022)MINERAL SOM TAGITS BORT/FÅTT NYTT NAMN/DISKREDITERADE:

Namnändring 2022:
Hartit = Branchit
Denna i brunkol förekommande kristallina harts erhåller av prioritetsgrunder namnet
branchit, efter den italienske kemiprofessorn Giuseppe Branchi från Pisa (1766-1847).

Borttagna/ändrade mineral mars 2022.

Nytt namn

Cerit-(La) får ett nytt namn på grund av sin höga järn(III)-halt. Nya namnet : ferricerit-(La).

Diskrediterat

Det först 2008 beskrivna alkali/zirkonium-silikat visade sig vara identiskt med wöhlerit.

Borttagna/ändrade mineral december 2020.

Heliophyllit  - det 1888 av Gustav Flink från Harstigen beskrivna blyarsenik är identiskt med det redan 1877 från Långban kända Ekdemit.

Ferrotellurit   Detta redan 1877 av Fredrik Genth som ”järn-tellurit” från Keystone Mine i Colorado beskrivna mineral har visat sig identiskt med magnesiumhaltig nickel-järntellurit keystoneit.

Borttagna/ändrade mineral april 2020.

Annivit har visad sig vara vismuthaltig tetraedrit-(Fe).

Lesukit, det 1997 ny beskrivna aluminium-halogenid har visad sig vara identisk med den sedan länge kända cadwaladerit. Denna erhåller nya formeln Al5(OH)12Cl3 ? H2O.

Oboyerit, har visads sig vara en blandning av plumbotellurit och ottoit.

Vondechenit, denna snast 2018 nybeskrivna koppar-halogenid har visads sig vara identisk med calumetit. Denna erhåller nya formeln  CaCu4(OH)8Cl2 ꞏ 3½ H2O.

Namnändringar april 2020:

Tetraedrit-gruppen

Slutledena i Fahlerzgruppen definieras ny, utan goldfieldit, med nya formeln Cu10(Te,Se)4S13, erhåller alla dessa sulfider som tillägg i sina namn.tennantit-(Zn) ny systemnummer II/C.11-05. tennantit-Fe; argentotennantit-(Zn) och giraudit-(Zn); tetraedrit-(Zn) med nya systemnummer II/C.11-38; tetraedrit-(Fe); argentotetraedrit-(Fe), rozdestvenskayait-(Zn) med nya systemnummer II/C.11-47 och hakit-(Hg).

En ytterst omständlig ändring av namnet genomlider det gamla kända namnet Freibergit som erhåller nya namnet kenoargentotetraedrit-(Fe) med formeln Ag6Cu4(Fe,Zn)2Sb4S12

2013

IMA har nyreglerat 2013 nomenklaturen för den så kallade hydrotalkit- ”supergruppen”, som där strukturellt definieras. Gruppen omfattar kemiskt olika mineralgrupper, såsom hydroxider, hydroxylrika karbonater och sulfater – alla med typisk skiktstruktur. Några av dessa mineral innebär dock enbart olika, ovanpå varandra staplade varianter av monoklina, trigonala eller hexagonala skikt, som oftast i en och samma kristall är sammanväxta med varandra (Polytype, liknande vid t.ex. silikatet cronstedtit). De blev därför som självständiga mineralarter diskrediterade:

barbertonit     = hexagonal     stichit

cyanofyllit      = monoklin        cualstibit

manasseit      = hexagonal      hydrotalkit

sjögrenit        = hexagonal      pyroaurit

Som tveksamma mineraler gäller brugnatellit, carrboydit, jamborit, motukoreait, muskoxit, natroglaukokerinit och zinkaluminit, vilkas kristallkemi hittills inte är entydigt klarlagd. maj 2013.

IMA  har städat igen 2008! Och flera dussin mineralarter har fått nya namn.
En komplett namnlista kommer under sommaren i femte upplagan av  ”Stora Lapis mineralförteckning 2008”
Här de viktigaste nya namnen i bokstavsordning:

Klorapatit = apatit-(CaCl)
Klorellestadit = ellestadit-(Cl)
Ferro-axinit = axinit-(Fe)
Ferroclumbit =columbit-(Fe)
Ferropyrosmalit =pyrosmalit-(Fe)
Ferrotantalit = tantalite-(Fe)
Ferrotapiolit =tapiolit-(Fe)
Fluorapatit =apatit-CaF)
Fluorapofyllit =apofyllit-(KF)
Fluorellestadit = ellestadit-(F)
Hydroxylellestadit = ellestadit-(OH)
Hydroxylapofyllit = apofyllit-(KOH)
Hydroxylapatit = apatit-(CaOH)
Klinohydroxylapatit = apatit-(CaOH)-M
Magnesio-axenit= axinit-(Mg)
Magnesiumcolumbit = columbit-(Mg)
Manganopyrosmalit =pyrosmalit-(Mn)
Manganocolumbit =columbit(Mn)
Magnesiotantalit = tantalite-(Mg)
Manganaxinit = axinit-(Mn)
Manganotantalit =tantalit-(Mn)
Manganotapiolit =tapiolit-(Mn)
Natroapofyllit = apofyllit-(NaF)
Strontiumapatit =apatit-(SrOH)

IMA har städat; i ett slag diskrediterades cirka 130 osäkra mineralnamn.
Här följer en lista över samtliga ändringar, aktuell för Lapis databank fram till oktober 2006.

Azovskit = blandning av santabarait och goetit.
Bayankhanit = blandning av olika koppar-kvicksilversulfider.
Belmontit (von Küstel)   = blandning av bindheimit, klorargyrit, tetraedrit, kvarts bl a.
Boldyrevit = oren ralstonit eller gearksutit.
Bursait = blandning av bly-vismutsulfosalter.
Dienerit = nickelskutterudit
Foshallasit = zeofyllit.
Ilmenorutil = niob- och järnhaltig rutil, varietet (Ti,Nb,Fe3+)O2.
Jeromit = amorf, selenhaltig arsensulfid med varierande sammansättning, nära As(S,Se)2.
Kamacit = nickelrikt gediget järn i meteoriter (var. (Fe,Ni).
Katangit (Katngait) = plancheit.
Kerstenit (från Dana) = molybdomenit, även: olsacherit.
Kitaibelit = blyhaltig pavonit.
Klinochrysotil, Orthochrysotil, Parachrysotil = strukturvarianter till chrysotil, (som får nytt systemnummer: VIII/H.27-30 ).
Kurilit = hessit eller petzit.
Lewisit = titanhaltig romeit, varietet.
Matrait = pelarformad zinkblände, lamelliga mikrotvillingar.
Maufit = klinoklor och lizardit i mycket finkornig växellagring.
Parajamesonit  = blandning av jamesonit och andra sulfosalter.
Pimelit (fr. Karsten) = willemseit eller kerolit.
Sakharovait = vismuthaltig jamesonit, varietet.
Strüverit (fr, Zambonini) = tantal- och järnhaltig rutil, varietet (Ti,Ta,Fe3+)O2.
Sturtit = hisingerit eller neotokit.
Tsilaisit = manganhaltig elbait, varietet, med Mn2+(Al,Li)2 för (Li,Al)3.
Uhligit (fr. Hauser) = perowskit eller zirkelit (?).
Volfsonit = stannit.
Zinklavendulan = zinkhaltig lavendulan, varietet. 

Minamiit, Beaverit, Orpheit

IMA-” HÖSTSTÄDNING”  inom aluniträckan:
Som trigonal strukturvariant av
natroalunit  blir minamiit  ändrat till natroalunit- 2R.
Beaverit ändras till
beaverit-Cu.
Borttaget blev mineralet Orpheit; det visade sig vara en  fosfatrik hinsdalit-varietet.

Aluminokatophorit och magnesioaluminokatophorit ersätts med katophorit och
magnesiokatophorit.

Dikreiterat

Anaatacamit
Denna senast 2010 beskrivna kopparhalogenid har visad sig vara atacamit i tvillingsform. 2016

Ankangit, denna sällsynta krom- och bariumhaltiga titan-vanadiumoxid har visat sig vara identisk med mannardit (glas- till diamantglans, hårdhet 6½-7, streck gråsvart).

Anophorit är identiskt med ferrinyböit. Namnet anophorit är borttaget.

Antimonpearceit och arsenpölybasit
Dessa är identiska med polybasit (Sb>As) respektive pearceit (As>Sb).
CNMMN hemsida (IMA 06-A). Strukturerna hos dessa silver-kopparsulfosalter (mkl, trkl) undersöktes nyligen av Bindi et al. och Evain et al. (2006 Acta Cryst. B62, sid 212-219/447-456).
november 2006.

Arsenobismit visade sig vara finkristallin preisingerit, genomsatt med något atelestit och beudantit/segnitit.

Ashanit har visat sig vara en blandning av ixiolit, samarskit-(Y) och uranmikrolit.

Borttagen:

Bakerit – har  visad sig vara en bor-rik varietet av datolit. 2018

Bobdownsit – har visad sig vara fluor-fri och därmed identisk med whitlockit. 2018

Baiyuneboit har visat sig vara identiskt med Cordylit-(Ce), beskrivet från Grönland av Flink år 1900. Genom nya strukturella och kemiska analyser revideras dock den kemiska formeln, nu lydande:
Cordylit, NaBaCe2 [F |(C03)4]

Ändring av namn
Betpakdalit-räckan

IMA ändrade följande namn på molybdater:
Betpaktdalit = Betpakdalit-CaCa
Natrobetpakdalit = Betpakdalit-NaCa
Mendozavilit = Mendozavilit- NaFe
Obradovicit = Obradovicit-KCu

Brabantit diskrediteras som mineralnamn.

Detta kalcium-toriumfosfat – CaTh[PO4]2 − erhåller nu namnet cheralit.
Anmärkning: det tidigare med ”cheralit-(Ce)” betecknade mineralet med sammansättningen: (Ce,Ca,ThU)[(P,Si)O4]   är därmed en silikathaltig monazit-(Ce) med kalcium, torium och uran (radioaktiv och därmed ofta isotropiserad).

bario-olgit. Ogiltigt mineralnamn!

Kristallkemiska undersökningar har visat, att det för första gången år 2004 som nytt mineral beskrivna barium-natrium-sällanjordfosfat (jämför Lapis 7-8/2004, sidan 77) endast är en något bariumrikare varietet av olgit.

Olgit erhåller följande nya strukturformel:
Na(Na,Sr)2(Ba,Sr)[PO4]2

Basaluminit = felsöbányait
Noggranna strukturanalyser av de två aluminiumsulfater felsöbányait (typlokal Fels-
öbánya/Ungern 1853/54, idag Baia Sprie/Rumänien) och basaluminit (typlokal
Irchester/ England 1948) har visat att dessa är identiska. (Hydrobasalumit, även detta från Irchester, förblir eget mineral)

Crossit som mineralartsnamn är borttagen. Det handlar om glaukofan eller riebeckit (glaukofan, ferroglaukofan, magnesioriebeckit eller riebeckit).

Namnändring:
Coulsellit och Ralstonit  
Dessa halogenider fick nya namn, fluornatrocoulsellit respektive hydrokenoralstonit.
2019

Dannemorit som mineralnamn ersätts med beteckningen manganogrunerit.

Duhamelit är bara en wismuthaltig varietet av mottramit, motsvarande (Pb,Bi,Ca)Cu[(OH,O)|VO4]. Detta är resultatet från en exakt strukturanalys av duhamelit från originalfyndplatsen Sonora i Mexiko och andra fyndplatser till exempel Arizona i USA och Shaba i Kongo. Även när det gäller ett i Lapis 3/1994 beskrivet "duhamelitliknande mineral" från Nickenicher Sattel i Eifel i Tyskland handlar det om mottramit (Ca-haltig och utan Bi). En sådan ömsesidig blandningsförmågan är typisk för företrädare i adelit-descloiziträckan.

Epidoträckan, nya namn.
Speciellt för epidotgruppen tillsatte IMA en IMA-underkommission, som på nytt ”reglerade” epidotgruppen, delvis genom borttagande av redan sedan gammalt kända namn, och även av IMA i nyare tid officiellt erkända mineralnamn.

Niigatait = klinozoisit-(Sr)
Hancockit = epidot-(Pb)
Strontiopiemontit = piemontit-(Sr)
Tweddillit = manganipiemontit-(Sr)
”Tawmawit” gäller fortfarande bara som en kromhaltig epidotvarietet, så länge Cr3+-dominansen inte är bevisad genom en ny analys

Ändringar:
Mineralnamnet fejerit  tas bort.
Oxihalogeniden med formeln Cu4(OH)6FCI från Ojuela Mine erkändes  av IMA  (IMA 2012-014) som "ferjerit" och skulle vara den nya  fluor-analogen till det klor-rika claringbullit. Vid undersökningar av hittills publicerade claringbulliter, omfattande även typstufferna, har det dock visat sig att alla är fluorhaltiga enligt en identisk sammansättning: Cu4(OH)6FCI, som gäller för claringbullit.
Som äldre mineral övertar claringbullit namnet, medan namnet fejerit dras tillbaka och inte längre är giltigt.

Ändring av ett mineralnamn:
Fersilicit = Naquit (FeSi kubisk) I/A.12-50
ferdisilicit = linzhiit (FeSi2 tetraeter) I/A.12-60

Den av IMA hitintills inte erkända järn-silicium-förbindelsen ”fersilicit” (FeSi), erhåller nya namnet linzhiit, efter den nya typfyndplatsen Luobusa i den kinesiska prefekturen Linzhi, Tibet.(korn < 0,5 mm med inneslutningar av zangboit och gediget silicium, ur chromititmalm).  

Ferrazit
Ur diamantsand från Brasilien är identiskt med gorceixit.
Litt. : Atencio, D.& Clark, A.M. 1996, Min.Mag.60, S.841-842.

Ferri-Klinoholmqvistit ändras till Ferri-Klinoferroholmqvistit.

Nya data
Ferri-obertiit och mangani-obertiit från Eifel,Tyskland
Rödaktigt gul till rosafärgad alkaliamfibol med växlande halter trevärdig järn och trevärdigt mangan från stenbrotten Bellersberg och Rothenberg är sedan många år känd som "obertiit". Typmineralet från Bellersberg fick dock 2002 nya namnet "ferri-obertiit", har nu visad sig  vara mangandominat –– (Na,K)Na2Mg3(Mn3+,Fe3+)Ti4+[O|Si4O11]2, och blev 2014 nydefinierat som mangani-obertiit.

Som typmineral för ferri-obertiit – (Na,K)Na2Mg3(Fe3+,Mn3+) Ti4+[O|Si4O11]2 – gäller nu Rothenberg nära Mendig i Tyskland.

Båda amfibolerna kan kemiskt blandas och förekommer i stenbrott bredvid varann med samma färg. En mycket noggrann analys är nödvändig för åtskiljandet. 2016.

Borttaget mineral:
Girdit,  visade sig vara en blandning av telluraterna ottoit och oboyerit
. 2018.

Hastit=ferrosilit
Typmaterialet av den föregivna ”koboltseleniden” från typlokaliteten Trogtal i Harz (Ramdohr & Schmitt 1955) har visat sig vara en järnselenid, ferroselenid (IMA 07-E).
Namnet gäller inte heller längre för påstådd hastit från följande fyndplatser (som dock ännu inte har prövats :
Koboltselenider i markasitgruppen från La Sal Creek Mine, Montrose Co, Colorado, och San Francisco, La Rioja-provinsen i Argentina.

Högbomit, nigerit och taafeit har på grund av sin kristallstruktur, bestående av nolanit- och spinellbyggnadsgrupper, fått nya namn:

Högbomit kallas i fortsättningen magnesiohögbomit

Mineralnamnet linotirolit tas bort.
Det självständiga, år 1980 utan IMA:s erkännande, från "Lanniping  Mine i reviret Dongchuan, provinsen Yunnan i Kina beskrivna kalcium-koppararsenatet klinotirolit är sedan dess på mer än 30 fyndställen världen över fastställt som monoklin sulfat-analog till tirolit. Detta mineral har fått följande nya strukturformel: Ca2Cu9[(OH)9|(SO4)0,5|(AsO4)4] • 9 H2O och namnet tangdanit , fastställt av IMA.
Typlokaliteter är Tangdan Mine och Nanniping Mine i Dogchuan/Kina. Det under årtionden gällande namnet klinotirolit är därmed borttaget.
2015

Marshallsussmanit – blir borttagen, ty mineralet är identiskt med den redan år 1900 av Christian Winter från Julianehaab på Grönland först beskrivna schizolith.
Schaller (1955) tolkade mineralet felaktigt som manganhaltig pektolith.
2018

Nigerit kallas i fortsättningen ferronigerit

Paraspurrit = spurrit.
Paraspurrit är enbart en finlamellar (polysyntetisk) förtvillingad, monoklin strukturvarietet av spurrit, och blev därför diskrediterat av IMA

Pengzhizhongit kallas i fortsättningen magnesionigerit

Pehrmanit kallas i fortsättningen ferrotaaffeit

Taaffeit (hexagonal) och musgravit (trigonal) kallas nu magnesiotaaffeit

Lewisit som oktaedr. lewisitkristaller från Tripuhy/Brasilien på mineralmässor visade sig, efter nogranna strukturanalyser, vara en titanhaltig variant av romèit (kalcium-antimonhydroxid).

Magnesio-antofyllit ersätts med antofyllit.

Magnesio-cummingtonit ersätts med cummingtonit.

Magnesiogedrit ersätts med gedrit.

Magnesioholmquistit ersätts med holmquistit.

Magnesio-klinoholmquistit ersätts med klinoholmquistit.

Natromontebrasit
Natromontebrasit har visat sig vara en blandning av hydroxylrik amblygonit, lacroixit och wardit.

Borttagen:
ortoerikssonit är ortorombisk polytyp (-2O) till monoklin erikssonit(-2M) och har därför blivit diskrediterad av IMA.
(IMA 10-F).

Platynit. Denna av Flink 1910 från Falu gruva förstbeskrivna bly/vismutselenid visade sig vara en blandning mellan laitakarit och selenhaltig blyglans. Källa Lapis nr 4, april 2000.

Rinkit (=mosandrit)
En strukturanalys av detta redan 1841 beskrivna  alkali-Cer-titansilikat resulterade i följande nya formel:
(Na,Ca)3(Ca,Ce)4Ti[O|F3|(Si2O7)2].

Squawcreekit är bara en tennhaltig varietet av oxiden tripuhyit, motsvarande Fe3+(Sb5+,Sn,W6+,Ti4+)O4. Trippuhyit tillhör inte tapiolitgruppen, utan äger rutilstruktur.

Steedeit = katapleit
Det såsom ett nytt mineral antagna ”steedeit” (natrium-zirkoniumsilikat) från Saint Hilaire i Quebec, Kanada, har visat sig vara identiskt med katapleit.

Surkhobit
IMA erkände surkhobit för fyra år sedan. Nya undersökningar visade dock att detta alkali-titansilikat är identiskt med Jinshajiangit. (IMA 06-E)

Tetranatrolit är identiskt med gonnardit, som är släkt med natrolit.

Tirodit som mineralnamn ersätts med manganocummingtonit.

Tombarthit-(Y)  borttaget, har visad sig vara en blandning av flera silikatmineral, bland dem britholit-(Y).

Ursilit – namnet tas bort, ty originalmaterialet består av calcio-ursilit och även av magnio-ursilit. 2018

Yamatoit från typlokalen visar sig vara en manganrik goldmanit-varietet. Yamatoit från Gambatesa visar sig vara pyrobelonit, nabiasit eller Si-haltig palenzonait. Yamatoit har tagits bort.


IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019
IMA 2020 IMA 2021 IMA 2022
IMA 2023

©2001- GeoNord