Svenska gruvor och mineraförekomster

Swedish mines and mineral localities

Svenska gruvor och mineralförekomster är samlingsnamnet över enkla till avancerade gruvbeskrivningar av gamla och idag nedlagda gruvor och stenbrott, vilka blivit kända av olika skäl. De kan vara av kulturhistoriskt intresse, de kan ha bra representativa mineral för mineralsamlare, vara lämpliga besöksplatser för undervisning eller som utflyktsmål rent allmänt.

Den stora övergripande sammanställningen har gjorts av Vidar Blom och publicerat i samarbete med GeoNord. Varje kortfattad beskrivning som nu publicerats kommer att bearbetas av GeoNord:s redaktion och byggas ut längre fram. Ambitionen för GeoNord är att uppdatera listan under detta år så att den blir mera innehållsrik och användbar. Med reservation för felaktigheter.
Källmaterial finns också att hämta från SGU:s publikationer, databaser tillgängliga på nätet, Wilkes böcker med flera källor.

I de flesta här beskrivna gruvorna och brotten är driften nedlagd. Många är dock belagda med utmål, d v s de ligger vilande och en eller flera enskilda och/eller juridiska personer har rätten till eventuell framtida brytning. Ägarna godtar inte skadegörelse eller rovdrift av varp.
Sök alltid tillstånd från markägaren eller gruvägaren. Bergborr, dynamit och andra grova verktyg tillhör inte amatörsamlarens utrustning. Se vidare GeoNords kapitel om "Samlaretik".

Listan innehåller ett ringa urval av de tusentals platser där brytning av malm eller nyttosten skett. Utöver platser där mineral brutits finns det intressanta mineralfyndigheter på många andra ställen. Här har amatörgeologer möjligheter att göra en insats genom kartläggning och mineralbestämningar.
Fyndorternas mineral är inte fullständigt beskrivna utan utgör endast exempel på vad som kan förekomma. Likaså är inte alla gruvor i respektive gruvfält uppräknade.

Kvarts och pegmatitbrott, sammanställt av Vidar Blom.

Utländska lokalbeskrivningar / The World ( links).

Mines and mineral deposits in County of Norrbotten, Sweden.


Gruvbeskrivningar i bokstavsordning:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Å

Ä

Ö
©2001- GeoNord