Trilobit, Pseuda saphus
Photo ©1999 Anton Pilipiuk
  Trilobit, Asaphus Kowalewskii 
Photo ©1999 Anton Pilipiuk

HISTORISK GEOLOGI


GeoNord:s webbredaktör har glädjen att introducera kapitlet, Historisk geologi, till den redan idag stora informationsdatabasen.

Vad handlar ämnet Historisk geologi om?
Historisk geologi beskriver vår jords geologiska utveckling under den s k fanerozoiska tidsenheten, en enhet som omfattar tidsperioderna kambrium, ordovicium, silur, devon, karbon, perm, trias, jura, krita och tertiär, ett tidsavsnitt som sträcker sig från ca 570 miljoner år till 2 miljoner år tillbaka i tiden. Ämnet Historisk geologi innefattar också ett försök till beskrivning av hur vår jord kom att bli vagga för miljoner olika livsformer och hur dessa kom att utvecklas under miljontals år.

Kunskap om vår jords utveckling och mångmiljonåriga uppbyggnad av icke förnyelsebara naturresurser är ej blott av intresse för kunskapstörstande geologer utan är i hög grad av utomordentlig betydelse för hela vårt samhälle. Kunskap i geologi leder till ökad insikt om att en oskicklig hantering av jordens naturresurser innebär ett allvarligt hot mot miljö och liv på jorden. Balansen mellan exploatering av naturresurser å ena sidan och skyddet av miljön å andra måste upprätthållas. God kännedom om geologiska förhållanden erfordras för att rätt beslut skall kunna fattas, och många miljöproblem kan faktiskt lösas med förhållandevis enkla tillämpningar av geologisk kunskap.

Ämnet Historisk geologi har, sett ur ett grundforskningsperspektiv, stora anknytningar till GeoNord:s kapitel "Fossil", vilket också är under uppbyggnad, men redaktionen valde att placera långa och välskrivna rapporter i ett eget kapitel lättillgängligt för den tillfälliga besökaren eller skoleleven, som söker efter översiktsbeskrivningar och vilka inte direkt skall länkas samman till lokalbeskrivningar
och allmänna länksamlingar.


Artiklar:

1. En vandring genom jordens mångmiljonåriga historia, av Göran Kjellström
2. Prospektering av alunskiffer, kol, gas & olja i Sverige - En kortfattad historisk exposé, av Göran Kjellström
3. Östergötlands kalkstensberggrund - En utmaning för amatörgeologen, av Göran Kjellström
4. Tidigt liv på jorden, av Göran Kjellström
5. Paleontologi - en fascinerande hobby, av Göran Kjellström
6. Perm och krita - Två dramatiska system, av Göran Kjellström
7. Radiovågor i geologins tjänst, av Göran Kjellström

Artiklar som publiceras i kapitlet: Geologiska Analysmetoder:

8. EDA - Ett kraftfullt geologiskt verktyg, av Göran Kjellström
9. Diskriminantanalys i geobotanik, av Göran Kjellström
10. Klusteranalys - Ett klassifikationsverktyg av Göran Kjellström
# Vill Du läsa mera? Publikationer av Göran Kjellström©2001- GeoNord