MINERALLAGEN

Här en presentation av minerallagen i enkel form:

Leta guld ...

Publicerat av Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Behövs tillstånd för att leta malm och mineral?

Nej, inte om det sker i liten skala. Det kan då ske med stöd av allemansrätten eller med tillstånd av markägaren. För mera omfattande malmletning krävs för det mesta tillstånd (undersökningstillstånd) enligt minerallagen.

Organiserad mineraljakt arrangeras i norra och mellersta Sverige. Upplysningar om mineraljakten kan Du få från Sveriges geologiska undersökning, tel 018-17 90 00.

Vem kan få undersökningstillstånd?
Varje svensk eller utländsk medborgare har rätt att söka och få undersökningstillstånd.

Vad får undersökas?
En mineralfyndighet regleras av minerallagen om den innehåller:

1. antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium, järn som förekommer i berggrunden, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, lantan och lantanider, litium, mangan, molybden, nickel, niob, osmium, palladium, platina, rodium, rubidium, rutenium, silver, skandium, strontium, tantal, tenn, titan, torium, uran, vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink och zirkonium,

2. alunskiffer, andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror som är eldfasta eller klinkrande, magnesit, magnetkis, nefelinsyenit, sillimanit, stenkol, stensalt eller annat salt som förekommer på liknande sätt, svavelkis, tungspat och wollastonit

3. olja, gasformiga kolväten och diamant.

Var kan man undersöka?
Man får undersöka på de flesta ställen oavsett vem som är markägare. Det finns dock undantag, t ex vid vägar, järnvägar, kyrkor, skolor, boningshus, område med byggnadsplan etc.

Hur stort är ett undersökningsområde?
Det finns ingen bestämd storlek på området. Stor leken skall vara anpassad till de undersökningar som avses utföras.

Var söks tillstånd?
Det söks hos bergmästaren. Det finns två bergmästardistrikt i Sverige. Det norra omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Det södra omfattar resten av landet.

Behövs det någon blankett?
Nej. Anvisningar som närmare beskriver vad an sökningen skall innehålla kan rekvireras från berg mästaren.

Vad skall ansökan innehålla?
I ansökan skall uppges vilket mineraliskt ämne man tänker leta efter och inom vilket område man vill utföra undersökningar. Om ansökan avser något annat mineral än alunskiffer, olja, gasformiga kolväten eller diamant skall anges vilka fastigheter som berörs av undersökningen samt namn och adress på fastighetsägare och andra sakägare som man känner till. Dessutom skall man uppge sitt eget namn, yrke och adress och insända personbevis.
Om det finns hinder mot undersöknings arbete (se Minerallagen) inom det område man vill undersöka, skall man tala om var detta hindersområde är beläget. Förslag till namn på fyndigheten skall anges. En karta som visar undersökningsområdet, fastigheter samt hinder skall in sändas tillsammans med ansökan. Kartan skall lämnas in i det antal som berg mästaren bestämmer och vara ritad i minst skala 1:10 000 eller den skala som bergmästaren bestämmer. En vanlig ekonomisk karta kan vanligen användas.

Kostar det något?
Ja, ansökningsavgifen är 2004 för undersökningstillstånd är 500 kronor per 2000 hektar och undersökningsavgiften är 15 kronor per hektar för de första 3 åren. För diamant är dock undersökningsavgiften 1,50 kronor per hektar.

Hur lång tid gäller ett tillstånd?

Tre år.

Kan tiden förlängas?

Ja, i vissa fall med tre år och i sällsynta fall med ytterligare högst fyra år.

Om man hittar malm hur gör man då?
Då kan bearbetningskoncession sökas för fyndigheten.

Var kan man få veta mer om detta?

Hos bergmästarna i Falun och Luleå - adresserna står här nedan

Var kan man få veta var det finns rättigheter enligt minerallagen?

Bergmästarna för register över samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner och har dem inlagda på ekonomiska eller topografiska kartor. Upplysning om mindre områden kan erhållas från bergmästarna och dessutom kan sammanställningar och kartor över större områden erhållas från SGU. De tas fram ur ett datorbaserat register. För denna service utgår en avgift som beror på hur mycket man önskar få uppgift om och som baseras på självkostnad.

Har bergmästarna andra arbetsuppgifter också?
De ser till att brytningen i våra gruvor sker på ett riktigt sätt, så att t ex annans egendom inte skadas genom ras. De ser också till att malmen tillvaratas på bästa sätt så att misshushållning inte sker. Berg mästarna har också tillsyn över undersöknings arbete och propektering.

Adresser:

Norra bergmästar distriktet:
Varvsgatan 41,
972 32 LULEÅ,
tel 0920-23 79 00.
 
Södra bergmästar distriktet:
Åsgatan 38
791 72 FALUN
tel 023-255 05

Sveriges geologiska undersökning (SGU) :

Box 670, 751 28 UPPSALA
Kungsgatan 4, 411 19 GÖTEBORG
Kiliansgatan 10, 223 50 LUND
Skolgatan 4, 930 70 MALÅ
©2001- GeoNord