GEOLOGINS DAG

Bilder från invigningen av Geologins Dag i Stockholm 2003.
Mera bilder från invigningen av Geologins Dag i Stockholm 2003.

Bakgrund

Geologins dag är en nationell temadag som har initierats av nationalkommittén för geologi vid Kungliga vetenskapakademien. Dagen är tillägnad allmänheten och genomförs sedan 2001 en gång per år på ett hundratal ställen över hela Sverige.

Besökare vid arrangemang till Geologins dag ges möjlighet att genom lustfyllda aktiviteter lära sig mer om jorden och dess uppbyggnad och användningen av geologiskt material.

Syfte

Föreningen för Geologins dag hade från början som syfte att sprida information och kunskap om geologi och övrig geovetenskap till allmänheten. Ett framgångsrikt arbete ökar intresset för geologiska studier och därmed tillgången på skickliga geologer.

Från och med 2004 breddas konceptet något: Geologins dag ska även förbättra kunskapen om och förståelsen av den samhällsnytta som utvinning och användning av geologiskt material innebär. Större kunskap och förståelse innebär en mer initierad debatt och bättre förutsättningar för en klok avvägning mellan nytta och uppoffring vad gäller framtida naturresursanvändning.

Dessutom vänder vi oss mer aktivt till skolelever i Sverige, som bjuds in till många arrangörer runt om i landet till en egen Geologins dag - fredagen den 17 september.

Allmän information.

Geologi är spännande och dessutom viktigt för vitala samhällsfunktioner. Tyvärr är vi alltför få som vet detta. Kunskap om geologiska förhållanden och deras betydelse är bristfällig i det svenska samhället. Det beror inte minst på att geologi är ett eftersatt ämne i skolan. För att ändra förhållandet är det nödvändigt att geovetare och olika intressenter med geologisk anknytning själva engagerar sig för att sprida kunskap om ämnet.

Intresse för vulkanutbrott, plattektonik och klimatpåverkan kan locka folk till Geologins dag. Men det är lika viktigt att visa på ’geologin i vardagen’, att alla ingrepp i naturen berör de geologiska förhållandena i området. Skreden i Tuve, Vagnhärad och tunneln genom Hallandsås förtjänar att ihågkommas. Geologin är golvet i ekosystemet och hela mänsklighetens grund.

Genom att samordna insatser av många aktörer som lyfter fram geologin på många platser i landet under en dag varje år skapar vi förutsättningar att få uppmärksamhet i massmedia, såväl lokalt som på riksplanet, och ger draghjälp åt alla som är med. På sikt skall dagen bli ett etablerat begrepp i samhället.


Historik

I november 1999 tog Svenska Nationalkommittén för Geologi vid Kungliga Vetenskapsakademien, initiativet till Geologins dag genom att bjuda in till ett första möte i januari 2000.

En arbetsgrupp bestående av representanter för näringsliv, utbildningsorgan, institutioner, forskningsfinansiärer och amatörgeologer bildades. En koordinator, Erika Ingvald, anställdes för att samordna projektet och hon tillträdde i juni 2000.

Geologins Dag 2001
Lördagen den 25 augusti 2001 genomfördes Geologins Dag för första gången i Sverige. Över tiotusen människor deltog i de omkring 150 arrangemangen. I stort sett samtliga företag och organisationer som har intressen inom det geovetenskapliga området slöt upp bakom projektet, såsom näringslivet med företag och branschorganisationer, myndigheter, fackliga organisationer, universitet, lärarorganisationer, museer, länsstyrelser, bibliotek och amatörgeologer. För fullständig deltagarförteckning, klicka på länken till höger.

Geologins Dag 2002
Den 28 september 2002 genomfördes Geologins Dag för andra gången, med stor succé. Antalet besökare var nu uppe i 13000 och antalet arrangemang 160 stycken utspridda från Kiruna i norra Lappland till Kämpinge i södra Skåne. Budgeten var dock i stort oförändrad, vilket satte stora krav på projektledningen. Till nästa år behövs en förstärkning av ekonomin för att kunna serva arrangörerna på bästa sätt.

Geologins Dag 2003
Den 13 september 2003 genomfördes Geologins Dag för tredje gången, återigen med stor succé. Antalet besökare uppgick till 13 000 och antalet aktiviteter var nu uppe i cirka 300 stycken utspridda från Kiruna i norra Lappland till Kämpinge i södra Skåne. Budgeten var i år förstärkt så att servicen till arrangörer kunde utökas. Nästa år bjuds skolor in till en egen Geologins dag, dagen innan Geologins dag för allmänheten och vi arbetar hårt med att få fler stora samarbetspartners som stödjer oss ekonomiskt.
Här
kan du se bilder ifrån, samt läsa om den på Geologins Dags hemsida.

Geologins Dag 17 & 18 september 2004
Detta år bjöds skolor in till de arrangörer som hade denna möjlighet. Totalt kunde cirka 1/3 av alla arrangörer ha aktiviteter för skolorna och intresset var överväldigande. Flera arrangörer fick begränsa anmälningarna till skolaktiviteterna för att hinna med, vilket får ses som ett mycket positivt problem!
Inriktningen mot samhällsnyttan med geologiska kunskaper har också ökat bland aktiviteterna, vilket gör den annars så "exotiska" kunskapen om geologi mer begriplig.

Totalt kom cirka 20 000 besökare till Geologins Dag 2004, vilket är en ökning med 50 % från föregående år!
Grattis alla arrangörer för ett utomordentligt bra arbete!

Geologins Dag 9 & 10 september 2005
Geologins Dag 2005 blev en stor framgång på många sätt! Minst 16 000 besökare från hela landet fick uppleva lärorika och festliga aktiviteter på 77 platser, från Lappland i norr till sydligaste Skåne. Över 430 aktiviteter erbjöds, vilket är 30 % mer än förra året. Skolklasser bjöds in till cirka 1/3 av arrangemangen, vilket visar på en stor kapacitet bland arrangörerna.

Bergmaterialindustrins arrangemang Öppen Täkt firades för tredje gången och drog 3 500 besökare, vilket var fler än tidigare. Invigningen skedde i Jehanders bergtäkt söder om Stockholm genom att riksdagsledamot Karin Pilsäter sprängde loss 40 000 ton berg, som kommer att användas till byggnader och vägar framöver.

Geologins Dag 15 & 16 september 2006
I år arrangerades Geologins Dag för sjätte året i rad. Det anordnades över 260 olika aktiviteter på fler än 60 olika platser över hela Sverige. Fler än 10 000 besökare fick lära sig om geologi genom föredrag, exkursioner och pröva-på-övningar och dagarna var mycket uppskattade av både arrangörer och besökare.
Skolelever och lärare inbjöds på många håll att delta i Geologins Dag och de utgjorde ca 1/3 av alla besökare.

För första gången invigdes Geologins Dag utanför Stockholm. På Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn hade SKB, en av huvudsponsorerna, ordnat med invigningstalare, föredrag, lunch och en tur ner i Äspötunneln.

Geologins Dag 14 & 15 september 2007
Allt ökade i år jämfört med förra året - antalet besökare, arrangemang, pressklipp och även webbplatsens besökare ökade. Nytt för i år var att att många bibliotek kunde vara med som arranögrer. Invigningen genomfördes i Kiruna med LKAB som en mycket generös värd. 200 gymnasieelver bevittnade invigningen och fick en spännande och geologisk dag.

Geologins Dag 13 september 2008
Störst hittills! Ett nytt skolmaterial gjorde succé i år. I 350 klassrum i hela Sverige firades Geologins Dag av 15 000 elever. Dessutom drog Geologins Dag för allmänheten en större publik än tidigare (18 000 person), med flera nya arrangörer, publikdragande evenemang och samordning med Kultrunatten. Nu har vi hittat ett fungerande sätt att nå även barn och ungdomar!

Nästa Geologins Dag firas på lördag 12 september 2014.

Naturhistoriska riksmuseet
Frescativägen 40
Box 50 007,
104 05 STOCKHOLM
08-519 540 37,
08-519 540 31
0701-82 40 41
geologinsdag@nrm.se
www.geologinsdag.nu


©2001- GeoNord