Utredning föreslår förändringar i minerallagen.


Vissa frågor som har beröring med mineralbranschen har under år 1996 utretts av lands-hövding Görel Bohlin och nyligen redovisats i betänkandet "Gruvorna och framtiden" (SOU 1996:152). Det är främst frågor som berör minerallagstiftningen, prospekteringen och den geologiska karteringen som behandlats.

Nya bestämmelser föreslås införas i Minerallagen:

- För området närmast omkring en bearbetningskoncession eller ett utmål får under sökningstillstånd utfärdas endast för den som innehar koncessionen eller utmålet. Denna skyddszon föreslås bli 1 km bred.

- Undersökningstiden för ett undersökningstillstånd, föreslås kunna förlängas ytterligare fem år utöver de maximalt tio år som nu gäller.

- Karenstiden då ett undersökningstillstånd upphör är nu tre år för den som innehaft tillståndet. Utredningen föreslår en återgång till det system som gällde för gruvlagen d v s karenstiden skall vara ett år och gälla alla.

- I utredningen föreslås att det införs skyldighet för yrkesverksamma prospektörer att redovisa resultatet av genomförda undersökningar när undersökningstillståndet upphör att gälla. De resultat som skall redovisas är råvärden och således inte tolkningar. De lämnade resultaten föreslås bli sekretessbelagda under fyra år.

- Utredningen föreslår ändringar i såväl ansöknings- som undersökningsavgifterna. Ansökningsavgifterna föreslås bli arealberoende och uppgå till 500 kr per påbörjat 2 000 ha. Den föreslås bli lika för alla koncessionsmineral. Undersökningsavgiften per ha föreslås höjas för alla koncessionsmineral för perioden efter sex år från 1 kr/år till 5 kr/år för diamanter, från 2 kr/år till 4 kr/år för olja, kol och gas samt från 21 kr/år till 50 kr/år för övriga koncessionsmineral. För perioden 10-15 år föreslås de nya avgifterna bli 100 kr/år för diamant, 10 kr/år för olja, kol och gas samt 100 kr/år för övriga koncessionsmineral.
Utredningen konstaterar beträffande prospekteringen i Sverige att utvecklingen går åt rätt håll med ökande insatser de senaste fyra åren. Det bör på sikt kunna leda till att malmbasen kan bibehållas om trenden fortsätter. Utredningen pekar även på möjligheten att finansiera prospektering genom att kapital erhålls via kapitalmarknaden, samt att bestämmelserna i Sverige förblir sådana att prospekteringsföretag finner det intressant och värt att satsa här i landet. Något statligt stöd för prospekteringen föreslås inte.

Karteringstakten för de geologiska kartorna är inte tillfredsställande från bl a gruvbranschens synpunkt. Utredningen föreslår en återgång till den högre nivå som statsmakterna angav som lämplig för budgetåret 1994/95.

Utredningen kan beställas från Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm, fax 08-20 50 21, telefon 08-690 91 90.

Källa SGU PM 1997:1
©2001- GeoNord